آموزش ابتـــــــــدایی ( پنجـــم)

دانستنی های علمی دانش آموزان

1-برای اینکه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟

2-بازتابش نور چیست؟

3-وقتی نور به سطح صاف مانند آیینه برخورد کند بصورت ..................بازتابش می کند.

4-وقتی نور به سطح نامنظم مانند مقوای معمولی برخورد کند بصورت ..............بازتابش می کند.

5-وقتی نور به یک جسم تیره برخورد کند بازتابش ....................دارد.

6- وقتی نور به یک جسم روشن برخورد کند بارتابش ......................دارد.

7-چند نوع آیینه داریم نام ببرید.

8-تصویر خود را در قسمت داخلی قاشق براق چگونه می بینیم؟

9-در سر پیچ جاده ها از چه نوع آیینه ای استفاده می شود؟

10-در ماشینها بر ای دیدن پشت اتومبیل از چه آیینه ای استفاده می شود؟

11-در پشت شیشه چراغ ماشینها از چه آیینه ای استفاده شده است؟

12-دز آرایشگاهها از چه نوع آیینه ای استفاده شده است؟

13-در گذشته که آیینه نبود مردم از چه وسایلی برای دیدن تصویر خود استفاده می کردند؟

14-زیبابین را از چند آینه درست می کنند .

15- زیبابین چیست؟

16-نام دیگر چشم زیر دریایی چیست؟

17- از چشم زیر دریایی در چه کجا استفاده می کنند؟

18-کوره آفتابی از چه نوع آیینه ای ساخته می شود؟

19-چرا وقتی در شیشه نگاه می کنیم تصویر خود را در آن نمی بینیم؟

20-چه تفاوتی بین بازتابش نور از آینه و مقوا وجود دارد؟

21-اکثر بازتابش های نور اطراف ما بصورت منظم است یا نامنظم؟

22-دندان پزشکان برای دیدن دندانها ما از چه نوع آینه ای استفاده می کنند؟

23-کوره آفتابی چیست؟

24-برای استفاده از انرژی گرمایی حورشید از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

25-استفاده از کوره آفتابی چه فایده هایی دارد؟

[ شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 14:44 ] [ شکوهی ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،